Doğru Cevap Okulları,

Endüstri 4.0 devrinin, bugüne kadar ki tüm dinamiklerini kökünden değiştirdiği yeni dünyaya hükmedecek,

Yeni devirler açacak

Millî ve manevi değerleri içselleştirmiş

Dünya vatandaşı

Tam donanımlı

İyi insanlar yetiştirir.

 

7D Gelişim ve Eğitim Modeli, tam donanımlı "İYİ" insanlar yetiştirme fikrinden doğmuş ve Doğru Cevap Okulları’nın eğitim modeli çatısını oluşturmuştur.

Doğru Cevap Okullarında öğrenciler, yaşamı değiştiren, dönüştüren, bunu yaparken de kendisi de değişen, insanca değerlerle bezenen, insanca bir dünyayı kurgulayan, sorumluluk sahibi ve inisiyatif alabilen insanlar olarak yetişir.

Okullarımızın tüm kademelerinde 7D Gelişim ve Eğitim Modeli belirleyici temel taşımızdır. Öğrencilerimizin tüm gelişim ve eğitim alanlarında ilerlemeleri, tam donanımlı yeryüzü insanları olmaları temel hedefimizdir.


 • Doğru Akademik Eğitim

Doğru Cevap Okulları Akademik Eğitim Programı, 21. Yüzyılın eğitim değerleri temele alınarak hazırlanmıştır. Doğru Akademik Eğitim Programı ile öğrencilerimizin düşünce becerilerinin gelişimine destek olmayı amaçlıyoruz. Çağımızda bilgiye çok hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabiliyoruz. Akademik eğitim sistemimiz, bildiklerini öğrenciye anlatan öğretmen odaklı metottan farklı olarak, öğretmeni daha çok bildiklerini yaşam içinde doğru ve etkin kullanma becerilerini geliştiren bir yol gösterici konumuna yükselten bir anlayışa dayanır. Öğrenilen bilgilerin doğru ve etkin kullanılması için düşünce becerilerinin geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Akademik eğitim anlayışımızın hayata geçirilmesi amacıyla bazı özgün programlar uyguluyoruz. Bu programlar, düşünme becerilerinin geliştirilmesi amacına uygun olarak hazırlanmıştır.

     Düşünme Becerileri Programı 

Öğrencilerimizin 21. Yüzyıl düşünme becerileri ile donanması için tüm akademik ve sosyal eğitim programlarımızda düşünme becerilerini geliştirme hedefi, temel kazanım hedeflerimizi oluşturmaktadır. Sınıf içi ders kazanımları, sosyal etkinlik kazanımları ve yapılan diğer tüm etkinliklerde “Eleştirel Düşünme, Yaratıcı Düşünme, Yansıtıcı Düşünme, Meta bilişsel düşünme, Iraksak düşünme, Analitik Düşünme” becerilerini geliştirmeyi amaçlayan yöntem, araç ve tekniklere yer verilmektedir.

     Bilişsel Yatkınlık Programı

Bilişsel yatkınlık programı, insanların farklı bilişsel yetkinliklere ve eğilimlere sahip oldukları bilgisine dayanır.

İnsan, ihtiyacı olduğunda, ilgisini çektiğinde, merak ettiğinde, tutkuları depreştiğinde öğrenmeye başlar.

Okullarımızda özgür öğrenme ortamları oluşturarak öğrencinin öğrenme süreçlerini destekliyoruz. Öğrenci tanıma süreci, doğal ve özgür bir ortamda gerçekleşmektedir. Bu süreçte bilimselliği kanıtlanmış tanıma araçlarının yanında, çok yönlü tanıma ve gözlem araçları da kullanılmaktadır. Öğrencinin eğilimleri ve yetkinlikleri büyük oranda belirlendikten sonra, eğitici tarafından yönlendirme, destekleme ve gözlem süreci döngüsel olarak (360 derece) devam eder.

 

     Magic Time Programı

Sınav kaygısından uzak, stresin ve şiddetli rekabetin azaltıldığı, kalıcı öğrenmenin gerçekleştirildiği, öğrenilenlerin uygulatıldığı ve öğrencilerin etkin katılımının gerçekleştirildiği öğretim yöntemidir. Akademik ders planlarımız, ilgili ders ve konu ile ilgili kazanım hedeflerini, öğrenci merkezli bir uygulama ile gerçekleştiren, sınav stresi, not kaygısı gibi kalıcı öğrenmeyi olumsuz etkileyen duygulardan uzak, eğlenceli ve yararlı öğrenme uygulamaları ile doldurulmuştur. Ders planlarının önemli bir kısmı bu amaca hizmet için hazırlanırken ülkemizin sınav gerçeğini de göz ardı etmeyen, öğrenilenlerin test edildiği, geri bildirimler sağlanan uygulamalara da yer verilir. Magic Time Öğretim Metodu, derslerin senaryo odaklı olarak gerçek yaşam problemlerinin çözümü şeklinde uygulanmaktadır.

 

     Yönetmen Öğretmen – Oyuncu Öğrenci

Doğru Cevap Okullarında lider öğretmen, öğrencinin üzerindeki bütün baskıları kaldırarak serbest öğrenme ortamı oluşturabilen, öğrenmenin tadını öğrencilere hissettirebilen, sınıf içi bireysel rekabeti azaltarak takım çalışması uygulayabilen, kendi tavırları ile öğrencilerini kaygılandırmadığı gibi dış etkenlerden kaynaklı kaygıları da azaltabilen tutarlı, adaletli, kendisine öğrencilerine güven duyan öğretmendir. Öğretmenlerimiz, her yıl belli periyotlarda hizmet içi eğitimlerle, Doğru Lider Öğretmen olma konusunda geliştirilir ve desteklenirler.

 

     Akıl Terazisi Metodu

Doğru Cevap öğrencileri, olayları ve olguları bilimsel bakış açısıyla değerlendirme becerisi kazanırlar. Bu kapsamda okullarımızda bilimsel metodoloji öğretilir ve çeşitli olay-olgu incelemeleri ile güncel konularda bilimsel bakış açısı kazanmaları sağlanır. Bu program, ıraksak düşünme becerileri ile yürütülür. Öğrencilerimizin dogmatik düşüncelerden uzak, sorgulayabilen, tutarlı ve gerçekci insanlar olmaları hedeflenir. Program içinde makale analizleri, haber analizleri, film analizleri, roman analizleri gibi alt uygulamalarla yürütülür.

 

 

 • DOĞRU SOSYAL GELİŞİM

 

Öğrencilerimiz, sosyalleşme süreci boyunca toplumun kurallarına ve değerlerine uymayı öğrenir ve bu değerler sistemini benimser. Bu öğrenme, bütün yaşam boyunca devam eder.

 

Çocuğun sosyal gelişiminin temellerinin atıldığı ilk yer ailedir. Öğrencilerimizin doğru sosyal gelişimi sürecinin her aşamasında aile ile iş birliği esastır. Okulda kazanılan sosyal değerler, aile içi uygulamalarla pekiştirilir ve kalıcı hale gelir. Aynı zamanda aileleri de doğru sosyal değerlere doğru dönüştürme amacı güdülmektedir.

 

Sosyal gelişimin yaşandığı bir sonraki dönem okuldur. Okullarımızda öğretmenleri tarafından anlaşılan, bireysel farklılıkları kabul edilen, okul bünyesinde oluşturulan sosyal kulüplere yönlendirilen öğrencilerin sosyal gelişimleri desteklenir.

 Sosyal gelişimi destekleyici etkinlikler yoluyla çocuklara kazandırmayı amaçladığımız beceriler:

 

 • Problem Çözme Becerilerini Geliştirmesi
 • Öz Saygı
 • Öz Değer
 • Öz Denetim
 • Değerli Hissetme
 • Etkili İletişim
 • Paylaşımcı Olma
 • Liderlik Etme
 • Kurallara Uyma
 • Farklılıklara Saygı

 

     Doğru Benlik Programı

 Çocukluktan itibaren yeterli ilgi gören birey, temel güven duygusunu kazanarak olumlu bir benlik geliştirir. Sevgi, ilgi ve güvenden yoksun olarak yetişen birey ise olumsuz ben kavramı geliştirerek büyür. Okullarımızda erken çocukluk döneminden itibaren, öğrencilerimizin doğru benlik inşa etmeleri amacıyla sevgi ve güven temelli bir yaklaşım söz konusudur. Tüm uygulamalarımızda öğrencilerimizin kendilerini güvende, başarılı ve sevgi dolu hissetmeleri prensibi temel alınmaktadır. Birçok etkinlik ve uygulamalarla öğrencilerin güven duyguları ve benlik oluşturma süreçleri desteklenir.

 
     Medya Okur-Yazarlığı

Medya okur yazarlığını, medyanın diliyle okuyup yazabilme becerisi olarak tanımlıyoruz. Medyanın kendine özgü diliyle oluşturulan medya metinlerinin/ mesajlarının sorgulanması, değerlendirilmesi davranışlarını kazandırmayı amaçlıyoruz.

Okullarımızda doğru medya okur yazarlığı programı 4 ana başlıkta uygulanmaktadır. Bunlar;

 • Erişim becerisi
 • Analiz Becerisi
 • Değerlendirme Becerisi
 • Üretim Becerisi

 

     Doğru Alışkanlık Programı 

Doğru Cevap Okulları 21. Yüzyılın gerektirdiği doğru davranışların, tutumların, algılama biçimlerinin bir alışkanlık haline dönüşmesi için özel programlar uygulanır. Alışkanlık edindirme programlarımız, koşullanma, model oluşturma gibi yöntemlerle uygulanır.

Öğrencilerimizde edindirmeyi hedeflediğimiz alışkanlıkları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Söylediklerinin farkında olabilme
 • Bedenine özen gösterme
 • Zekasını geliştirebilme
 • Vicdanlı olma
 • Empati-Sempati duygularını geliştirme
 • Örnek olma
 • Ufkunu genişletme
 • Kişisel ve toplumsal misyonlar geliştirebilme
 • Planlı olma
 • Gerektiğinde “Hayır” diyebilme
 • Dürüst olabilme
 • İlkeli ve prensipli olma

 

     Cook and Eat

Doğru Cevap Okullarında öğrenciler, gıdaların özelliklerini, saklama koşullarını, en iyi yetiştirildiği şartları ve coğrafyayı öğrenerek çeşitli yemekler yaptıkları Atölyeler bulunmaktadır. Endüstriyel gıdaların sağlık üzerinde yarattığı olumsuz etkiler beslenme uzmanlarınca öğretilmektedir. Öğrencilerin kendine zaman ayırarak dinlendiği bu alanda yemek motivasyonu ve konsantrasyonu ile birlikte sofra kuralları, özel davetler, protokol davetleri ve iş yemekleri kültürü de öğretilmektedir.

 

     KSS ve BSS Programları

Okullarımızda kurumsal ve bireysel sosyal sorumluluk projeleri önemsenmekte ve desteklenmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin yanında bireysel sosyal sorumluğu geliştirmek, teşvik etmek ve desteklemek önemli sosyal gelişim kazanım hedeflerimizin başında gelmektedir.

 
     Deneyim Kumbarası

Yaşam boyu öğrenme dünyayı ve kendini anlama demektir. Yeni bilgi beceri ve güç kazanma asla kaybetmeyeceğin gerçek değer demektir. Yaşam boyu öğrenme bir şeyler yaratma ve dünyadaki yeni güzelliklerin farkına varma demektir. Yaşam boyu öğrenme bir öğrenme alışkanlığı, davranış biçimidir.

 

Bireylerin yaşam boyu öğrenmeyi sürdürebilmeleri için; kendi öğrenmesini, nasıl yöneteceğini ve kendini nasıl güdeleyebileceğini bilme, değişen dünyaya nasıl uyum sağlayacağını bilme, etkili öğrenme ve bireylerle iletişim kurmak için geniş bir strateji havuzuna sahip olma, öğrendiklerini uygulama ve belleğini geliştirme, geriye dönerek düzeltme ve geliştirme gibi becerileri geliştirmeye yönelik uygulama ve etkinlikler yapılmaktadır.

 

 

 

 • DOĞRU AHLAKİ GELİŞİM

 

Ahlak gelişimi; bireyin toplumun değer yargılarını benimseyerek içinde bulunduğu çevreye uyum sağlamasını ve kendi ilke ile değer yargılarını oluşturmasını amaçlayan bir süreç olarak tanımlanır. Bireyin doğuştan getirdiği gizli güçlerin etkisi ile toplumda var olan iyi-kötü ya da doğru-yanlış kavramlarının inanç, huy, tutum, alışkanlık, âdet, gelenek, görenek gibi manevi değerleri oluşturan değerlerin tümüdür.

 

     Doğru Ahlak Eğitimi Programı

Bu programın amacı öğrencilerimizin evrensel ve milli ahlaki değerlerimizin farkına varması ve bu değerleri özümsemesi ve uygulamasıdır.

Program kapsamında okullarımızın çeşitli kademelerinde yaş ve gelişim dönemlerine uygun olarak çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar, münazara, resim şöleni, şiir şöleni, ortak ve bireysel projeler, uygulamalı ahlak atölyeleri, gözlem sonucu ödüllendirme çalışmaları olarak sıralanabilir.

 

     Geçmişe Yolculuk Programı

Törel davranış, toplumun töresine uygun davranıştır. Her toplumun, ahlak, inanç, gelenek ve görenekleri vardır. Okullarımızda Türk geleneklerine uygun bir ahlak eğitimi programı uygulanır. Büyüklere saygı, doğa sevgisi, selamlaşma, sohbet adabı, hayvan sevgisi, bayramlaşma, dini ve milli bayramlar ritüelleri, cinsiyetler arası denge ve karşı cinse saygı gibi uygulamalarla program gerçekleştirilir.

 

     Biz Dengesi

Bencillik (Egoizm) ve Elcillik (Alturizm) iki uç yaklaşımı ifade eder. Okullarımızda bencillik ve elcillik arasındaki dengeli noktayı kavrayan ve davranışlarını, ilişkilerini bu denge noktasından yönlendiren bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Kendi öz benliğinin farkında ve ona değer veren bireyler kadar, başka insanlarla beraber yaşamaktan kaynaklanan belli kural ve zorunlulukların bilincinde olmak, sağlık bir toplumsal ilişki için çok önemlidir. Okullarımızda Bencillik – Elcillik Dengesi Programı çeşitli uygulama ve etkinlikler öğrencilere aktarılır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz: Tiyatro, drama, yarışmalar, kazanma-kaybetme duygu karşılaştırmaları, davranış simülasyonları…

 

     Vicdanlı Çocuklar Programı

 

Doğru bir vicdan değerlendirmesinin yapılabilmesi için çocuğun ahlaki ilkeler, değerler konusunda bilgi sahibi olması ve gelişimsel olarak bunları değerlendirebilecek durumda olması gereklidir. Bu sebeple diğer ahlak gelişimi programlarının sağlıklı yürütülmesi doğru vicdan değerlendirmesi için zorunludur.

 

Vicdanlı Çocuklar Programı, “Vicdanımdan mesaj var.” Kutusu, özür diliyorum etkinliği gibi çalışmalarla desteklenir.

  

 • DOĞRU YETENEK GELİŞİMİ

 

Öğrencilerin Sportif, Görsel, İşitsel ve Ritmik Yeteneklerinin gelişimi en önemli gelişim alanlarından biridir. Öğrencinin bedensel yeterliliklerini temele alarak öz güven, bağımsızlık, tek başına öğrenme ve uygulama, sanatta genişlik ve derinlik, kendi sanatını yaratma, sanatın bilimlerle ilişkisi ve keşfi doğru yetenek gelişiminin temelini oluşturur. 

 

     Sanatını Sergile

Öğrencilerimizin sanatsal becerilerinin yarışma stresinden uzak, sadece kendi özgün eserlerin ortaya çıkmasına odaklı, paylaşımcı, yaratıcılığı ön plana çıkaran bir programdır. Öğrencilerimizin birilerini elemek yerine kendi potansiyellerine ulaşmaya odaklandıkları bu programda öğrenciler, kendilerini hazır hissettiklerinde yarışmalara da katılabilmektedir. 

 

     Spor İçin Spor

Öğrencilerimizin sporu bir yarışma aracı olarak değil bir yaşam tarzı olarak benimsemeleri hedeflenir. Sağlıklı yaşam için sporun önemini bilimsel olarak kavrayan ve hayatına uyarlayan öğrencilerimiz, spor envanterleri ile keşfedilen yetenekleri doğrultusunda gelişim programına alınırlar.

Öğrencilerimizin sporun birleştirici yönünü keşfederler. Sporu bir ayrışma unsuru olarak gören günümüz popüler kültürünün olumsuz izlerini bir nebze olsun silebilmek adına adımlar atılır. Karşılaşma sonunda kaybedenin kazanını tebrik, kazananın kaybedeni teselli etmesi temel prensibimizdir. Bu kurala uyulmayan her sportif mücadele bizim açımızdan amacına tam olarak ulaşmamıştır. Ayrıca spor ahlakı ile ilgili temel bilgi ve beceriler de kazandırılır.

 

 

     Olimpik Ruh

Olimpik ruh, tüm dünya milletlerinin spor sevgisiyle bir arada olimpiyat ateşini yaktıkları özel bir duygudur. Öğrencilerimizin bu duyguyu hissetmeleri ve özümsemeleri amacıyla çeşitli etkinlikler yapılır. Okullarımızda kurulan DC Olimpiyat Komitesi bünyesinde ulusal ve uluslararası sportif yarışmalar düzenlenir. Bu yarışmalarda, farklı kültürleri tanıma, onlarla yarışma ve kazanma-kaybetme duygularını doğru ahlaki gelişim prensibimize uygun olarak davranışlara ve söylemlere yansıtma gibi kazanımlar hedeflenir.

 

 

 

 • DOĞRU DİL EDİNİMİ

 

Doğru Cevap Okullarında yabancı dil öğrenimi, öğrencinin iç motivasyonla öğrenmesi gereken, ilgili kültürlerin tanıtılması ve merak duygusu ile başlayan, yaşayarak ve konuşarak pekiştirilen dış motivasyonla desteklenen bir edinimi dönemini kapsamaktadır. CLIL yöntemi ile içerik bazlı dil edinimi kazanan öğrencilerimiz, gramer baskısı olmadan, kavramları ilişkili oldukları süreçlerle bir bütünlük içinde öğrenip, yabancı dil konuşabilen, okuyabilen, dinleyebilen ve yazabilen bireyler olurlar.

 

     Dünya Kültürleri Programı

Dünyadaki farklı kültürler ve farklı kültürlere ait teknolojiler tanıtılmaktadır. Öğrencilerin hayal kurma yeteneğinin geliştirildiği bu bölüm araştırma, öğretmen anlatımı, belgeseller ve öğrencilerin ürettiği yeni yöntemlerle öğretilmektedir. Okullarımızda DCWP (DC World Platform) birimleri tarafından Birleşmiş Milletler Öğrenci Meclisi programı (MUN ve JMUN) yürütülür. Bu programda öğrenciler, başka milletler adına sosyal, ekonomik, teknolojik konularda hazırladıkları projeleri sunarlar. 

 

     Yaşayan Dil Programı

Ders saatlerinde uygulanan dil eğitiminin yanında öğrencilerin günün belli saatlerinde yabancı dil konuşarak pratik yapmaları, hayal kurmaları sağlanmaktadır. Doğru Cevap Okullarında farkındalık yaratmak amacıyla DC Bazaar, DC Street gibi sadece yabancı dil konuşulan sosyal alanlar bulunmaktadır.

 

     Yabancı Dil Kampları

Doğru Cevap öğrencileri, dil eğitimini sadece okul ile sınırlamayan, çeşitli yurt dışı fırsatlarını değerlendiren, öğrenci değişim programına katılan, yabancılara rehberlik yapan bir uygulama modelinde öğrenim görmektedir. İletişim, teknolojileri farklı kültürlerdeki insanları bir araya getirmek için kullanılmaktadır. Sınıflarda kullanılan teknolojiler yardımıyla Doğru Cevap İletişim ağındaki yabancı öğreticiler, uzaktan bağlantılar ile sınıflara bağlanabilmekte öğrencilerle sohbet edebilmektedir.

Öğrencilerimiz ayrıca yurt içi yabancı dil kamplarına katılarak sadece İngilizce konuşarak yaşamlarını sürdürmeyi öğrenirler ve dil edinimi yüksek seviyelere çıkarırlar.

 

     Uluslararası Sınavlar

Okullarımızda, 4 dil becerisini üst seviyede öğrenmiş öğrencilerimizin kendilerini uluslararası ölçekte değerlendirebilmeleri amacıyla TOEFL, IELTS gibi saygın sınavlar için “Dil Sınavları Hazırlık Programı” uygulanır.

 

     DC MUN Programı

Okullarımızda lokal MUN etkinlikleri yapılmaktadır. MUN bir Birleşmiş Milletler projesidir. Proje kapsamında, belirlenen konu ile ilgili olarak savunmalar hazırlanır ve İngilizce olarak sunulur. DC MUN projesi, sistemin işleyişinin öğrenilmesi amacıyla Türkçe olarak uygulanabilir. Okullarımızın misafiri olarak ülkemizde ağırlayacağımız öğrenciler, temsilcisi oldukları ülkelerin çıkarlarını DC MUN meclislerinde savunarak, küresel konularda duyarlılık kazanacaklar, yabancı dil edinim süreçleri unutulmaz bir deneyimle perçinlenecek ve dünya vatandaşı olabilmek, olayları başka milletlerin gözünden görebilmek gibi 21. Yüzyıl becerilerine sahip olacaklar.

 

 

 

 

 • DOĞRU KARİYER GELİŞİMİ

Doğru Cevap Okulları, kısa süreliğine mutlu eden eylemler yerine   hayatı boyunca mutlu ve huzurlu bir eğitim ve iş imkanına sahip olması gerektiğine inanmaktadır. İnsanların mesleki mutluluğu kendini gerçekleştirmesiyle mümkündür.

 

     Kendini Tanıma Programı

Öğrencinin ilgi, yetenek ve yeterlilikleri çeşitli envanterler, deneyler ve gözlemler ile ortaya çıkarılıp, mülakatlarla derinlemesine bir farkındalık elde edilir. Öğrenci, kendi bireysel özelliklerini tanır ve bu özelliklere uygun kariyer planlamaları yapar. Bu süreçte rehber öğretmen, sınıf öğretmeni ve aile etkin rol oynar.

 

     Mesleğe İlk Adım (FSP)

FSP (First Step to the Profession) olarak adlandırılan bu programda, öğrencinin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik beklentileri, sosyal beklentileri, statü beklentisi ile toplumsal kaygıları ve güvenlik korkusunun düzeyleri belirlenerek öğrenciye uygun meslek grubu belirlenir. Bu meslek grubundaki bireylerin sahip olması gereken kişisel özellikler ve yeterlilikler ile bu meslek grubunun iş alanları lider rehber öğretmenler ile birlikte araştırılır. Öğrencilere ilgi duydukları meslek dallarında mesleği tanımaları amacıyla zorunlu iş gözlem stajı uygulamaları ve iş görüşmeleri yaptırılmaktadır.

 

     Past-Now-Future Time

İletişim yöntemlerinin geliştiği ve çok hızlı değişim yaşayan dünyada popüler olan meslekler sürekli yer değiştirmekte, neredeyse her gün yeni sektörler, yeni iş alanları ve yeni alışkanlıklar ortaya çıkmaktadır. Bugünün öğrenimleri ile yarının dünyasında başarılı olmanın çok zor olacağının öğretildiği bu programda, öğrencilere hayat boyu öğrenmede farklı yaklaşım yöntemleri de gösterilmektedir.

 

 

 

 • DOĞRU IT GELİŞİMİ

 

Doğru Cevap Okulları'nda Endüstri 4.0 devrine hükmedecek nesiller yetiştirmek amacıyla öğrencilerini zamanın gelişmiş en son bilgi teknolojileri ile donatır. Dünyadaki bütün enerjilerin bilgi ile yönetilebileceğine inanan öğrenciler, somut araştırmalar yaparak ve bu araştırma sonucunda ilgili ilgisiz bilgiyi ayırt edebilme ve bilgiyi hedef odaklı kullanabilme becerisini geliştirir. IT Gelişimi Ekip Kurma ve Yönetme, Karmaşık Problemleri Anlama, Teknoloji Üretimi, Liderlik olmak üzere dört alanda proje öğretmenleri tarafından uygulanır.

 

     Think-Think-Find

Hayatta karşılaşılabilecek farklı teknoloji düzeylerindeki problemlerin tanıtılması, hangi bilimlerle ilişkilerinin olduğunun tespit edilmesi, çözüm için takip edilecek işlemler ve sırasının belirlenmesi mantık kuralları içinde öğretilir. Problem hakkında gezi, gözlem, deney ve problemin tarihsel sürecinin araştırılması sonucunda elde edilen verilerin analizi öğretilir.

 

      STEM, ROBOTİK, KODLAMA

STEM; kodlama, robotik ve algoritma eğitimin verildiği bölümdür. Düzenli olarak serbest öğrenme ortamında öğrencilerin aktif katılımı ile gerçekleşen öğrenim süreci, uygulama ağırlıklıdır. Öğrencilerin yaratıcılık yönünün geliştirilmesi ve farklı mesleklere yatkınlığının sağlanarak çok yönlü bir birey olması ve prensipler arası geçiş yapabilmesi sağlanır.

 

 

     DC Maker Team

Doğru Cevap Okulları’nda teknoloji ve değerli bilgi üretimi amacıyla öğrenci kulüpleri, proje grupları aracılığıyla maker takımları kurulur. Maker takımları, bireysel ya da grup çalışmalarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtırlar, çeşitli bilim ve teknoloji kuruluşları ile iş birliği içinde çalışarak üretilen bilgi ve teknolojiyi kullanılabilir hale getirirler. Maker takımları ürettikleri bilgi ve teknolojileri okul için, kendileri için ya da sosyal sorumluluk projeleri için maddi kazanca dönüştürebilirler.