Farklı yaş ve eğitim dönemlerine göre bölümlendirilmiş, her biri akademik verilere dayanan eğitim modeli basamakları ile güçlü ve bağımsız bir eğitim anlayışını benimser.

Keşif Dönemi (Anaokulu)

Doğru Cevap Okulları, okul öncesi dönemini "KEŞİF DÖNEMİ" olarak tanımlar. Öğrenci, eğitim öğretim serüvenini keşfederek bilginin sınırsızlığını fark eder. 3+ yaş, 4+ yaş ve 5+ yaş ilkokula hazırlık sınıflarında eğitim öğretim faaliyetlerine katılan öğrenciler; yaparak, yaşayarak, uygulayarak ve en önemlisi severek öğrenmeyi öğrenir.

Kuşatma Dönemi (İlkokul)

Doğru Cevap Okulları, ilkokul dönemini "KUŞATMA DÖNEMİ" olarak tanımlar. Doğru Cevap Okulları rehberlik birimi tarafından ilkokul eğitimine adım atacak öğrencilere uluslararası Metropolitan Okul Olgunluğu Testi uygulanır. Bu test sonucu ilkokul öğrenci adaylarının hazır bulunuşluk düzeyi belirlenerek veli ile bir yol haritası belirlenir.

Fetih Dönemi (Ortaokul)

Doğru Cevap Okulları, ortaokul dönemini "FETİH DÖNEMİ" diye tanımlar. Bu dönem kavramların yerine oturduğu, daha çok bağımsız fikirlerin geliştiği, ifade yeteneğinin güçlendiği, dil yapısının en etkin geliştirildiği dönemdir. Öğrenci, anaokulu ve ilkokul dönemlerinde kazandığı temel eğitim öğretim becerisi ile bilgiyi fethederek insanlığa yararlı bir şekilde kullanmak için gerekli insani ve manevi değerleri kuşanır.

Medeniyet Dönemi (Lise)

Doğru Cevap Okulları, lise eğitim dönemini "MEDENİYET DÖNEMİ" olarak tanımlar. Medeniyet dönemi; akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif yönlerden gelişimin zirve yaptığı, hayata dair kariyer hedeflerinin netleştiği, kendini gerçekleştirme çabalarının yoğun hissedildiği dönemdir. Bu dönemde öğrenci keşfettiği, kuşattığı ve fethettiği; insani, millî ve manevi değerler ile eğitim öğretimini sentezleyerek atalarına yakışır bir şekilde kendi bireysel medeniyetini inşa eder.

Doğru Cevap Okulları Akademik Kurulu tarafından yapılan çalışmalar sonucunda “Yeniden Eğitim” ve “21 Yüzyıl Eğitim Becerileri” dikkate alınarak hazırlanan eğitim modeli 7 farklı gelişim alanı üzerine kurgulanmıştır. 7D Eğitim Öğretim Modeli öğrencilerin gelişiminde gerekli desteğin sağlanması için gelişim özellikleri dikkate alınarak 7 alanda “DOĞRU” yaklaşımlarla eğitimi yeniden tanımlamaktadır. 7D eğitim sisteminde öğrencilerimizin yüksek nitelikli eğitimden yaralanması için;

 • “DOĞRU” Eğitim Ortamları,
 • “DOĞRU” Eğitim Programları,
 • “DOĞRU” Öğretmenler,
 • “DOĞRU” Teknolojiler,
 • “DOĞRU” Sistem Kurgusu
 • “DOĞRU” Yöntemler,
 • “DOĞRU” Destek Hizmetler sağlanmaktadır.

 1. DOĞRU AKADEMİK GELİŞİM

Doğru Cevap Okulları’nda eğitim; öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları, bireysel farklılıkları ve öğrenme potansiyeli dikkate alınarak planlanır. Öğrenci eğitimin merkezindedir ve her öğrenci kendi potansiyeli doğrultusunda öğrenebilir.

Akademik gelişimin temelinde ezberden çok öğrenmeyi öğreten bir yaklaşım benimsenmiştir. Doğru Cevap Okulları’nda öğretimin her aşamasında öğrenciye gözlem, deney, uygulama, araştırma imkânları ve ortamları sağlanır. Öğrenciler öğretim sürecinde bilgileri günlük yaşamda kullanabilecekleri uygulama örnekleri ile öğrenirler.

Doğru Cevap Okulları çocukları sınava hazırlamanın yanında hayata da hazırlar. Öğrencinin öğrenme süreçleri alanında uzman öğretmenlerce düzenli olarak takibi yapılır.

  2. DOĞRU YETENEK GELİŞİMİ

Okullarımızda eğitim anlayışımızın temelinde her öğrencinin biricik ve tek olduğu anlayışı, çalışmalarımızı şekillendiren temel felsefedir. Doğru Cevap Okulları’nda her öğrenci keşfedilmeyi ve ilgiyi hak eder.

Öğrencilerimizin potansiyelinin keşfedilip yetenekli olduğu alanların tespit edilerek güçlendirilmesi, öğrencilerin mutlu bireyler olarak yetiştirilmesi bizim için önemlidir.

Doğru Cevap Okulları’nda öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda sanat ve spor alanlarında eğitim almalarına imkân sağlıyoruz. Eğitimin tüm kademelerini Doğru Cevap Okulları’nda tamamlayan öğrencilerimizin yüksek kaliteli eğitimin yanında, en az bir sanat ve spor dalında yetkinlik kazanmalarını hedefliyoruz.

 3. DOĞRU SOSYAL GELİŞİM

Yaşamda mutlu bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Doğru Cevap Okulları, öğrencilerin sosyal gelişimlerini akademik ve yetenek eğitimleri kadar önemsemektedir.

 Sosyal gelişim, çocukların bağlı bulundukları sosyal gruplarda başarılı olması için neleri bilmeleri, hangi becerileri geliştirmeleri ve nasıl davranmaları gerektiğini öğrenmeleri ile ilgilidir.  Okullarımızda sosyal gelişim alanı ile ilgili yapılan çalışmalar, akademik etkinliklerle de desteklenmektedir.

Öğrencilerin akranları, aileleri ve toplumun farklı katmanları ile sağlıklı ilişki kurabilmeleri için farklı kişilerle ilişki kurma becerileri kazandırılarak sosyalleşmeleri hedeflenir. 

Doğru Cevap Okulları’nda; paylaşma, dinleme, beden dili, sözel iletişim becerileri, grup kurallarına uyma, yönerge izleme, geri bildirim verme ve alma, duyguları yönetme, sorumluluk alma vb. alanlarda ders içi ve dışı etkinliklerle öğrencilerin sosyalleşmesine katkı sağlanır.

4. DOĞRU DİL GELİŞİMİ

Doğru Cevap Okulları başta İngilizce olmak üzere 2. yabancı dilleri kapsayan çok dilli bir program uygulamaktadır. Okul öncesi eğitimden başlayarak uyguladığımız Çift Dilli Eğitim Sistemi ile İngilizcede anadil becerisi edindirmeyi hedefliyoruz.

5. DOĞRU AHLAK GELİŞİMİ

Öğrencilerin yaşadığı toplumu ve toplumun kurallarını anlayan, toplumla ve kişilerle empati kurabilen, topluma karşı sorumluluk duygusu gelişmiş ve toplumsal gelişime önem veren bireyler olarak yetiştirmek isteyen Doğru Cevap Okulları’nda Ahlak Gelişim Programı öğrencilerin farklı gelişim düzeylerine uygun öğretim yöntemleriyle tasarlanarak okul yönetimi, öğretmenler ve aileler tarafından birlikte uygulanır. Öğrencilere ahlak gelişimi üç aşamada kazandırılmaktadır.

 • Toplumu ve Toplumsal Kuralları Tanıma
 • İyi-Kötü Kavramı
 • Adalet-Eşitlik-Özgürlük
6. DOĞRU KARİYER GELİŞİMİ

Doğru Cevap Okulları’nda kariyer gelişimi; öğrencilerin kendi yeteneklerini geliştirme, değerlendirme ve genişletme gücü vererek kariyer amaçlarını ve hedeflerini gerçekleştirmelerine olanak sağlayan süreçtir.

Öğrencilerin yaşamlarında mutlu olacakları ve yeteneklerine uygun mesleğe yönlendirme çalışmaları eğitimin ilk yıllarından itibaren profesyonel kadrolar tarafından yürütülmektedir.

7. DOĞRU IT (INFORMATION TECHNOLOGIES) GELİŞİMİ

 1. Yüzyılda eğitimin önemli sayacaklarından biri olan dijital eğitim sistemi Doğru Cevap Okulları’nda başarıyla uygulanır. Dijital eğitim içerikleri ile birlikte öğrenciler kodlama, robotik ve algoritma eğitimlerinden potansiyelleri doğrultusunda yararlanırlar. Öğrenciler özel olarak hazırlanmış dersliklerde alanında uzman eğitimcilerin önderliğinde uygulamalar yaparak öğrenirler ve kendilerini geliştirirler.